Category: health news

“ข้อความจากบ้านจากการศึกษานี้คือว่ามีตัวเลือกสำหรับการลดน้ำหนักที่ไม่รวมถึงการนับแคลอรี่หรือการกำจัดอาหารบางชนิด” รองศาสตราจารย์ทางด้านกายภาพและโภชนาการ และผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกล่าว เกี่ยวกับการศึกษา ขณะนี้เป็นการศึกษาครั้งแรกเพื่อดูอาหาร 16: 8 ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามการอดอาหาร 16 ชั่วโมงและการเลี้ยงอาหาร 8 ชั่วโมง